Warunki korzystania z BIZConnect.me

Regulamin świadczenia usług

  Zakres Regulaminu
 • Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług BIZConnect.me. Podmiotem reprezentującym markę BIZConnect.me jest Onestep Software sp. z o.o.
 • Niniejszy dokument skierowany jest do Użytkowników – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, prawnych lub jednostek organizacyjnych posiadających aktywny pakiet w serwisie
 • Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin jest dostępny do wglądu w aktualnej wersji na stronie www.bizconnect.me/regulamin.html
Definicje
 • Administrator – reprezentant Serwisu – Onestep Software sp. z o.o., NIP 897 17 81 866 , REGON: 021843914, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000418103 o kapitale zakładowym w wysokości 225.000,00 zł.
 • Przedsiębiorca– należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną, która nie jest osobą prawną, a której ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm) przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 • Produkt – Urządzenie, Usługa bądź prawo, które może być przedmiotem Zamówienia.
 • Pakiet – Produkt z określonymi elementami zgodnie z daną ofertą
 • Strona Pakietu – strona informacyjna zawierająca listę i opis świadczonych Usług
 • Indywidualna Strona Pakietu – strona dostępna pod spersonalizowanymi adresem URL wygenerowanym dla konkretnego Użytkownika. Strona zawiera indywidualne warunki, tj. zakres usług i warunki cenowe, przeznaczone dla konkretnego Użytkownika. Z warunków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym może skorzystać wyłącznie Użytkownik, do którego została skierowana oferta, chyba, że Administrator postanowi inaczej.
 • Regulamin– należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z Serwisu.
 • Serwis– strona BIZconnect.me za pośrednictwem którego Administrator świadczy usługi.
 • Umowa – umowa o korzystanie z BIZConnect.me zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.
 • Usługodawca– Administrator, bądź inny podmiot – osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca działalność w zakresie Produktów oferowanych poprzez Serwis.
 • Użytkownik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca aktywny Pakiet w Serwisie która zawarła z Administratorem Umowę na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie Przedsiębiorca.
 • Klient – Użytkownik
    Postanowienia ogólne
 1. Korzystanie z Usług Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad Regulaminu oraz odpowiednich regulaminów dodatkowych innych dokumentów.
 2. Regulamin oraz inne dokumenty określają warunki, na jakich Administrator i Usługodawca świadczy usługi.
 3. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu, wyrażeniu zgody lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Usługodawcą, oznacza to wysłanie wiadomości e-mail przez Administratora lub Usługodawcę na adres podany przez Użytkownia w trakcie zamawiania Usługi, chyba że co innego wynika ze szczególnych postanowień Regulaminu.
 4. Użytkownik akceptując Regulamin i regulaminy dodatkowe jeżeli zostały przez niego zaakceptowane wyraża zgodę na wysyłanie na jego e – mail podany w trakcie zamawiania Usługi wszelkich informacji związanych z realizacją niniejszego Regulaminu lub regulaminów dodatkowych.
 5. Wszelkie informacje dotyczące Serwisu i Produktów, w tym w szczególności Regulamin, regulaminy dodatkowe, katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na Platformie, kierowane przez Usługodawcę do Klientów, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego.
 6. Wszystkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe przysługują właściwym podmiotom uprawnionym i wymienione są jedynie w celu jednoznacznej identyfikacji Usług bądź Produktów.
 7. Prawa do logo i nazwy Serwisu przysługują Administratorowi i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo i nazwy Serwisu lub treści zawartych w Serwisie wprowadzonych przez Administratora lub Usługodawcę, a także firma Administratora poza sytuacjami określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa jest zabronione.
 8. Klient nie może korzystać z Produktów w sposób naruszający prawa osób trzecich.
 9. Zawarcie Umowy na podstawie regulaminu następuje z chwilą wpłynięcia środków na konto Administratora
  Świadczone usługi
 1. Serwis świadczy usługi, których zakres został określony w ramach Pakietu lub Pakietów zakupionych przez Użytkownika
 2. Zakres świadczonych usług jest określony na Stronie Pakietu lub Indywidualnej Stronie Pakietu.
 3. Usługa jest świadczona przez Serwis przez okres za który została wniesiona opłata w formie przedpłaty lub zaliczki.
 4. Okres świadczenia Usługi zaczyna się z chwilą wpłynięcia środków na konto Administratora chyba, że Administrator i Użytkownik zgodnie postanowią inaczej.
 5. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usługi jest
  1. Dokonanie wpłaty zgodnej z wybranym Pakietem
  2. Kompletne uzupełnienie formularza, który zostanie wysłany niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty
  3. Dostarczenie niezbędnych materiałów wymienionych w formularzu w tym w szczególności, ale nie wyłącznie danych dostępowych, grupy docelowej, postów i artykułów (chyba, że Pakiet przewiduje copywriting postów i artykułów)
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi bez podania przyczyny. W przypadku odmowy Administrator bezzwłocznie zwróci Użytkownikowi wpłacone środki zaraz po wypełnieniu czynności wymaganych prawem.
Odmowa może nastąpić w szczególności, ale nie wyłącznie jeśli:
 1. Produkty lub usługi dostarczane lub świadczone przez Klienta są niezgodne z wartościami etycznymi Administratora lub obowiązującym prawem
 2. W przypadku gdy działalność Użytkownika jest konkurencyjna dla działalności Serwisu, Administratora lub powiązanych z nim podmiotów.
 1. Usługi świadczone przez Serwis mogą mieć charakter tzw. Growth-Hackingu. Istnieje w związku z tym ryzyko czasowego lub zablokowania konta Użytkownika w serwisie związanym ze świadczoną usługą. Administrator dokonuje wszelkich starań, aby nie doszło do wymienionej w zdaniu poprzednim sytuacji oraz informuje Użytkowników o aktualnych statystykach dotyczących blokad (w chwili pisania regulaminu 0%). W przypadku gdyby doszło do blokady konta, Administrator, we współpracy z Użytkownikiem, podejmie niezbędne kroki celem usunięcia blokady. Ze względu na charakter usługi oraz brak wpływu na decyzje podmiotów trzecich odpowiedzialność Administratora zostaje ograniczona do zwrotu środków, w przypadku stałej blokady uniemożliwiającej świadczenie Usługi, za okres, w którym było zablokowane konto, jednak nie dłużej niż do końca opłaconego okresu świadczenia Usługi.
 2. Użytkownik zamawiając Pakiet zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w kwocie zgodnej z danym Pakietem przez okres nie krótszy niż minimalny czas świadczenia usług określony przy danym Pakiecie.
 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym będzie płatne z góry, w formie zaliczki za okres
  1. Jednego miesiąca w przypadku płatności PayPal
  2. Trzech miesięcy w przypadku płatności przelewem.
  3. Za inny okres jeśli tak stanowią warunki zakupu danego Pakietu.
  Postanowienia końcowe
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu powiadamiając o tym uprzednio Użytkowników. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika, Administrator, na wniosek Użytkownika zakończy świadczeni Usługi z końcem miesiąca rozliczeniowego.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo cesji praw i obowiązków wynikłych ze świadczenia usług przez Serwis, na inny podmiot. Zmiana ta nie powoduje zmiany Regulaminu. Nowy podmiot będzie zobowiązany do świadczenia usług zgodnie z postanowieniami Regulaminu i wybranego Pakietu do końca opłaconego przez Użytkownika okresu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w tym w szczególności Kodeks Cywilny.
 4. W przypadku sporu wynikającego z Umowy Strony będą starały się dojść do porozumienia na drodze polubownej, a w przypadku gdy nie przyniesie to rozwiązania poddadzą spór pod rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego dla Wrocław-Krzyki.

Kontakt

Twoja wiadomość została wysłana!